Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Atık Su Analizi Parametreleri

Atık Su Analizi Parametreleri

Atık su; tarımsal faaliyetlerde, evde, endüstriyel kurumlarda ve diğer sanayi alanlarda kullanılarak kirletilmiş, içeriğindeki özelliklerin bir kısmı ya da tamamı kontamine olan sulara atık su denir.
Atık su, sadece evsel, tarımsal ya da endüstriyel alanda kullanılarak içeriği değişen sular haricinde, maden ocakları ve maden işletmelerinde, cevher hazırlama kuruluşlarından çıkan sular. Bununla birlikte şehirleşme sonucu oluşan sokak, cadde, alışveriş merkezleri, otopark, gibi açık ve ortak alanlardan çıkan sular buralardan yağışlar sonucu yer altı sularına karışan sulara da atık su denilebilir.
Çıkış alanı belirttiğimiz gibi fazla olan bu nitelikteki kirli suyun numune alındıktan sonra verilecek Laboratuvar hizmetlerinde Atık su analiz parametreleri oldukça önemlidir.

Atık suyun kaynaklarından olan şehirleşmenin giderek artması ve temizlik için kullanılan kimyasalların içeriğinin sürekli değişerek tehlikeli hale gelmesi ve bu kimyasalların içerisinde suyu daha fazla kirletebilecek maddelerin kullanılmasıyla kirlilik oranı artmaktadır.
Endüstriyel atık sular ise ticari faaliyet sürdüren üretim yerlerinden çıkarak evsel atık su, yağmur sularından ve kentsel atık sulardan farklı olarak doğaya verilen atık sulardır.
Endüstriyel atık suların arıtılırken içindeki maddelerin hangi oranda temizlenerek verileceği yönetmeliklerin ilgili kılavuz ve eklerinde belirtilmiştir. Miktarı her geçen gün azalan su kaynaklarının, düzenli bir arıtma prosesinden geçirilmeyerek alıcı ortamlara bırakılan atık sular, daha fazla kaynakların kirlenmesine neden olmaktadır.

Bu yüzden atık suların uygun ve etkili bir arıtma tesisinden arıtılması, bunun için de doğru bir prosese sahip artıma tesisinin tasarlanabilmesi adına atık su karakterizasyonunun en hassas şekilde yapılması çok önemlidir.
Atık suların karakterizasyonu saptanırken de fiziksel, kimyasal ve biyolojik kompozisyonlarından yararlanılır.
Atık su analiz parametrelerinden olan, tat, koku, renk, sıcaklık, bulanıklık gibi parametreler fiziksel özelliklere örnek verilebilir. Askıda bulunan partikül madde, uçucu organik kombine maddeler, yağ-gress, pestisitler, ise kimyasal parametrelere örneklerdir. Suların biyolojik muhtevası ise virüsler, bakteriler, hayvanlar ve bitkilerden oluşur.

Atık su analizi; çevre izni aşamasında ve kontrol amacı ile (iç izleme) laboratuarlarda ki numune alma prosedürlerinden yetkili personellere yaptırılır.  Arıtma tesisinin deşarj yönelimine göre, yıllık veya aylık numune alma periyotları belirlenir. 
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği’nde yer alan ilgili tablolar temel alınarak, bu yönetmelik kapsamında numune alma sıklığı, belirlenir ve yönetmeliğin eklerinde, atık su analizi için gerekli parametreler her sektöre özgü(boyahaneler, gıda fabrikaları vb.) olarak ayrı ayrı belirtilmiştir.
Atık su analizlerinde,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşların raporları geçerlilik göstermektedir.
Su kaynaklarının kullanıma elverişli olup olmadığının belirlenmesi, su kirliliğinin önlenmesi, su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi, atık suların deşarjının düzgün ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile atık su analiz parametreleri;

 • PH
 • İletkenlik
 • Çözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu
 • Sıcaklık
 • Bulanıklık
 • Debi
 • Koku
 • Renk
 • Tat
 • Klorofil a, üretkenlik
 • Balık BİO Deneyi (ZSF)
 • Yüzer Maddeler
 • Toplam katı madde
 • Toplam çözünmüş madde
 • Askıda Katı Madde (AKM)
 • Sabit ve Uçucu katı maddeler
 • Çökebilen Katı Madde Tayini
 • T. Sertlik Tayini
 • Alkalinite
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
 • BOİ- Biyolojik oksijen ihtiyacı
 • Toplam Azot
 • Toplam Kjeldahl azotu, Organik Azot
 • Amonyak, amonyak azotu Amonyum, amonyum azotu
 • Nitrit, Nitrit Azotu
 • Nitrat, Nitrat azotu
 • Yüzey aktif maddeler(MBAS)-deterjan
 • T. Fosfor, Fosfat fosforu, Orta Fosfat
 • Sülfat
 • Klorür
 • Florür
 • Ağır Metaller
 • Krom (Cr+6)
 • Toplam Organik Karbon (TOC),
 • Çözünmüş Organik Karbon (DOC),
 • Yağ ve Gres
 • Hidrokarbonlar, Katran Ve Petrol Kökenli Yağlar, Mineral Yağlar ve Türevleri Tayini
 • Klorlu Pestisitler
 • Fosforlu Pestisitler
 • Benzol (Benzen) ve Türevleri
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC)

Mikrobiyolojik Analiz Parametreleri;

 • FecalStroptrococcus ve Enterococcus
 • Toplam Koliform
 • FekalKoliform
 • E.COLİ
 • Salmonella
 • Pseudomonasaeruginosa
 • Toplam koloni

Birçok yönetmelik ve tebliğ kapsamında bu analizler ve benzer atık su analizleri istenmektedir. Evsel ve/veya endüstriyel tesislerinin arıtma proseslerinde giriş ve çıkış noktalarından alınan numuneler, yerinde ve laboratuvara transfer edilerek analiz edilir.
Analiz sonuçları, analizin türüne göre belli bir süre/gün de tamamlanarak rapor edilir. Atık su analiz parametreleri ve hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilir, müşteri temsilcinizden analiz alımıyla ilgili uygun günlere randevu talep edebilirsiniz.
Atık su analizi, atık suyun bileşimi ve kalitesi hakkında bilgi sağlayan önemli bir süreçtir. pH değeri, askıda katı madde, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ), toplam çözünmüş katı madde (TDS), amonyak, nitrat, fosfat gibi atık su analiz parametreleri yapılacak su analizinde önemli rol oynar. Bu parametrelerin ne olduğunu, nasıl ölçüldüğünü ve hangi sınırların kabul edilebilir olduğu önemlidir. Atık su analiz parametrelerini izleyerek, atık suyun çevreye olan etkisini değerlendirebilir ve uygun önlemler alınabilmektedir.

Atık su analiz parametreleri hakkında bilgi almak için lütfen Tekdez Kurumsal müşteri temsilciniz ile iletişime geçiniz. Atık su analiz parametreleri değişkenliği ya da ek su parametre talepleriniz içinde temsilcinizden detaylı bilgi alabilirsiniz.