Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Su Analiz Parametreleri

Su Analiz Parametreleri

Su Analiz Parametreleri

Su analizi, suyun içerisindeki farklı bileşenlerin tespit edilmesi ve ölçülmesi için yapılan bir işlemdir. Su analizi, çevre koruma, su arıtma, endüstriyel prosesler ve içme suyu kalitesi kontrolü gibi birçok alanda kullanılır. 

Bu nedenle, doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için su analizinde dikkat edilmesi gereken bazı parametreler bulunmaktadır. Su analiz parametreleri, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini kapsar. Bu özellikler suyun kalitesini etkileyebilir ve insan sağlığına zararlı olabilecek kirleticilerin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Su Analiz

Su analizlerini yapan laboratuvarların kalite güvence sisteminin kurulu olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Sağlık Bakanlığından, Türkak’tan vb. kurum ve kuruluştan akredite olması analizlerin kesinliğini ve güvenilirliğini arttırır. Su analizi sonuçlarının direkt olarak, numunenin doğru bir şekilde alınması olumlu veya olumsuz etkiler.

 • Numune Alma ve Saklama; numune alınırken, suyun kaynağına ve analiz yapılacak parametrelere göre uygun bir numune alım yöntemi kullanılmalıdır. Numune saklama koşulları da analiz yapılacak parametrelere göre belirlenmelidir.
 • Kalibrasyon; su analizi için ve numune alma işlemi için kullanılan cihazların kalibrasyonu yapılmalıdır. Kalibrasyon, cihazın doğru ölçüm yapmasını sağlar ve analiz sonuçları doğru olur. Kalibrasyon sırasında, cihazın hassasiyeti, doğruluğu ve doğrusallığı kontrol edilir.
 • Kontaminasyon; su analizi yaparken, numunenin kontamine olmaması için özen gösterilmelidir. Numunenin alınması, saklanması ve analizi yapılması sırasında kontaminasyon riski bulunan tüm faktörler kontrol edilmelidir. Laboratuvar koşulları, personelin kullandığı cihazlar ve kişisel koruma kıyafetleri hijyenik olmalıdır.
 • Örnek Hazırlama; bazı su analizleri için örnek hazırlama işlemi gereklidir. Örnek hazırlama işlemi sırasında, örneklerin homojenleştirilmesi ve gerektiği durumlarda filtrasyon gibi işlemler yapılır.
 • Sonuçların yorumlanması; analiz sonuçları, doğru şekilde yorumlanmalıdır. Sonuçların doğru şekilde yorumlanması, su kalitesi hakkında doğru bilgi verir ve analiz rapor formatı ulusal standartlarda yazılmalıdır.
 • Analiz Metodu; Su analizi yaparken, analiz yöntemi seçimi önemlidir. Analiz yöntemi, analiz yapılacak parametrelere göre belirlenir. Analiz yöntemleri arasında renk değişimli testler, spektrofotometrik analizler, elektrokimyasal ölçümler,titrimetrik yöntemler, gaz kromatografisi ve sıvı kromatografisi gibi yöntemler bulunur. 

Analiz metotları uluslararası kabul görmüş standartlar veya işletme içi metotların, validasyon ve verifikasyon işlemleri tamamlanarak kesinleşmiş metotlar kullanılır.

Su analiz parametreleri, kullanım amaçlarına göre farklılık gösterir. Örneğin, endüstriyel kullanımlar için kullanılan suyun analizi, içme suyu analizine göre farklı parametreleri içerebilir. Kullanma suyu, kuyu suyu vb. suların analizi, suyun kalitesinin belirlenmesine ve uygun şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Analiz sonuçları, suyun kullanılacağı alanda ortaya çıkabilecek olası riskleri belirlemek için kullanılabilir.

Su Analiz Parametreleri Nelerdir?

Su analizi parametrelerinin neler olduğunu ve bu parametrelerin suyunuzun kalitesini nasıl etkilediği, sağlıklı su tüketimi için bilinmelidir.

 • pH: Suyun asitliğini veya alkalinitesini belirlemek için kullanılan bir özelliktir. pH, kalibrasyonu tamamlanmış, doğrulamaları yapılmış pH metreler veya multi metreler tarafından gerçekleştirilir. pH 7, nötr bir suyu ifade ederken, pH 0-7 arasında olanlar asitli su, pH 7-14 arasında olanlar ise alkalik su olarak kabul edilir.
 • Sıcaklık: Su sıcaklığı, suyun kaynağı, çevresel koşullar ve kullanım amacına bağlı olarak değişebilir. Sıcaklık, suyun kimyasal reaksiyonlarını ve biyolojik aktivitelerini etkiler.
 • Renk: Su rengi, su kaynağındaki organik madde ve diğer kirleticilerin varlığına bağlı olarak değişir. Renkli sular, sudaki organik maddelerin varlığına işaret eder.
 • Bulanıklık: Bulanıklık, su içinde asılı haldeki katı partiküllerin yoğunluğunu gösterir. Bulanıklık, suyun görünümünü etkiler ve suyun içindeki kirleticilerin varlığına işaret eder.
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ): KOİ, sudaki organik madde miktarını belirlemek için kullanılır. Kirlenmiş olan su numunelerinin oksijen tükenme kapasitesinin belirlenmesi için yapılan analiz parametresidir.
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ): BOİ, sudaki organik madde miktarını belirlemek için kullanılır. Atık suların içerdiği organik atıkların oksidasyonu için gereken oksijen ihtiyacını belirlemek için yapılan analizlerdir.

Amonyak, Fosfat: Amonyak, su kaynaklarından gelen atıklar ve gübreler nedeniyle sulara karışabilir. Amonyak, sudaki kirlilik düzeyini ve suyun kalitesini etkiler.

 • Nitrat ve Nitrit: Nitrat ve nitrit, tarım faaliyetleri ve atık su arıtma tesisleri gibi kaynaklardan sulara karışabilir. 
 • Ağır metaller: Çeşitli enstrümantal cihazlar ile yapılan (ICP-OES-MS, AAS, AES vb.) insan sağlığında ciddi problemler yaratan element tayinidir.
 • Sodyum, Sülfat, Klorür: Suyun klorür miktarını ölçer. Klorür, su kalitesi ve tuzluluğu açısından önemli bir parametredir.

İçme suyu analizi

İnsanların tüketebileceği suyun kalitesini belirlemek için yapılır. İçme suyu analizi parametreleri, sağlık açısından önem taşıyan kirleticileri belirlemek için seçilir. 

Bu parametreler arasında mikrobiyolojik parametreler (koliform bakteriler, Escherichiacoli, enterik virüsler), kimyasal parametreler (arsenik, kurşun, nitrat, florür, trihalometanlar, pestisitler, ağır metaller) ve radyolojik parametreler (radon, radyum) yer alır.

Su kaynaklarının mikrobiyolojik analizi, suyun içerisinde bulunan mikroorganizmaların belirlenmesi için yapılan bir analizdir. Mikrobiyolojik analiz, su kaynaklarının mikrobiyolojik kalitesi hakkında bilgi verir ve suyun insan sağlığı açısından güvenli olup olmadığını değerlendirmeye yardımcı olur. 

Suların mikrobiyolojik analizleri, genellikle su kaynaklarının korunması ve kontrol altında tutulması, su arıtma tesislerinde yapılan işlemlerin etkinliği, arıtılmış suyun kalitesi ve dağıtım sisteminin hijyenik koşullarının izlenmesi için yapılır.

 • Koliform bakteriler: Koliform bakteriler, enterikpatojenik bakterilerin tespiti için kullanılan bir gösterge bakteridir. Bu bakteriler, dışkı ve kanalizasyon atıklarından kaynaklanan mikroorganizmaların varlığına işaret edebilir.
 • E. coli: E. coli, koliform bakterilerin bir alt grubudur ve fekal kirlenmenin bir göstergesi olarak kabul edilir. E. coli, su kaynaklarında bulunması halinde, insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturabilir.
 • Enterokoklar: Enterokoklar, fekal kirlilik ve insan atıklarının varlığını gösteren bir bakteri grubudur. Total Koliform Bakteri Sayısı: Toplam koliform bakteri sayısı, su kaynaklarındaki mikrobiyolojik kaliteyi değerlendirmek için kullanılan bir parametredir.
 • Fekal Streptokok: Fekal streptokok, su kaynaklarında fekal kirlenmenin göstergesi olarak kabul edilir.
 • Legionella: Legionella, su kaynaklarında bulunması halinde, solunum yoluyla bulaşabilen ve insanlarda Legionella enfeksiyonuna neden olabilen bir bakteridir.

Clostridiumperfringens: Clostridiumperfringens, insan fekal materyallerinin varlığını gösteren bir bakteri grubudur. 

Su analiz parametreleri, doğanın dengesi için ve insan yaşamını kaliteli bir şekilde devam ettirebilmesi için, su kaynaklarının ve atık suların devamlı olarak kontrolü, su matrisine göre uygun olarak seçilmelidir. 

Yapılan analizlerin doğruluğu ve kesinliği, suyun özelliklerini doğru belirlemede büyük önem arz eder. 

Bu durumdandır ki doğru bir şekilde yapılan su analiz parametreleri bütün su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini belirlemede etkin rolü vardır.

Firmamızı arayarak su analizi parametreleri hakkındaki sorularınızı, kimyagerlerimize yöneltebilir veya su analizi alımı talebinde bulunabilirsiniz.