Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Fekal Koliform Ve Toplam Koliform Arasındaki Fark

Fekal Koliform Ve Toplam Koliform Arasındaki Fark

Fekal Koliform Ve Toplam Koliform Arasındaki Fark

Fekal koliform ve toplam koliform bakterileri arasındaki fark nedir? Sağlık ve su kalitesi açısından önemli olan bu ayrımı bilmek, sonraki yapılacak uygulamalar ve analizler için çok değerli bilgi birikimi olacaktır.

Fekal koliformlar, koliform grubu bakterinin bir alt grubudur ve dışkı kökenlidir. Toplam koliformlara bitki veya toprak kökenli olmaları nedeni ile başta farklı türlerde bitkisel ürünler olmak üzere çoğu gıda hammaddelerinde ve minimal proses görmüş gıdalarda bulunma toleransı tanınır.

Fekal koliform bakterilere sadece istisnai gıdada sınırlı miktarda bulunma izni verilmektedir. Fekal koli formlara; termodurik ve termotolerant koliformlar olarak isimlendirilebilirler.

Fekalkoliform olarak bilinen E.coli bakterisi doğada sadece memeliler ve kanatlıların bağırsak sisteminde ve dışkılarında bulunurlar.

Buna istinaden insanların ve hayvanların kullanıma sunulan gıda maddesinde ve içme-kullanma suyunda fekal koliformlara rastlanılması o örneğe doğrudan ya da dolaylı olarak dışkı bulaştığının kanıtıdır. Gıdaların veya suların analizlerinde fekal koliformlar yerine bu gruptaki E.coli bakterisinin analizi yeterlidir.

Bir koliform baktersinin dışkı yada bitki kökenli olduğunun anlaşılabilmesi için, dışkı kökenli olan fekal koliformlar 45.5ºC’de 48 saat içerisinde spesifik besiyerlerde gaz oluşmaktadır. Bu analize göre uluslararası test metotlarında belirtildiği şekli ile bir analiz örneğinde fekal koliform olup olmadığının araştırılması ya da sayısının belirlenebilmesi için önceliklekoliform analizi yapılması gerekir.
Buna göre standart test metodu ile toplam koliform analizleri için en muhtemel sayı yöntemi ile spesifik besiyerlere ekim yapıldıktan sonra pozitif tüplerden besiyerlere inokülasyon yapılıp, 45.5º’C’de 24 saat inkübatörde stabil koşullarda bekletilmelidir.
Bu süre sonunda tüpler gelişme ve gaz oluşumu fekal koliform pozitif olarak değerlendirilir ve sayısı hesaplanır.
Negatif sonuçlar veren tüpler 24 saat aynı koşullarda tekrar bekletilir. Koliform grup fekal koliform E.coli tayini için EMS yönteminin katı besiyeri kullanılan yöntemlere oranla düşük sayıdakimikroorganizmaları belirleyebilmesi büyük avantajdır .
FekalKoliform ve toplam koliform arasındaki fark,Fekal koliform bakterileri de (E.coli gibi) içeren toplam koliform bakteriler, diğer koliformlar gibi toprakta yaşayabilirler ve suyun dışkı yoluyla kirlendiğini göstermezler. 
Taze sebzeler, taze yumurta, çiğ süt, kanatlı hayvan etleri koliform bakımından sayıca zengin sulardan alınan kabuklu ve diğer su ürünlerinde koliform grup mikroorganizmalara çok fazla rastlanmaktadır.

Koliform bakteriler, spesifik karakteristik özelliklerine göre, toplam koliform veya fekal koliform iki ayrı segmentte değerlendirilir.
Bu gruptaki bakterilerden insanların ve sıcak kanlın bağırsaklarında “fekal koliform” olarak tanımlanmakta ve bunlar fekal kontaminasyonun bir göstergesi olarak kabul edilmektedirler, toplam koliformlar dışkıda görülmemektir.
Gıdalarda koliform mikroorganizmaların bulunması; kötü dezenfeksiyon koşullarının, yetersiz veya yanlış pastörizasyon uygulamalarının, bu işlemler sonunda tekrar bulaşma olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Fekal koliform türünün birçoğu, hayvan vücudu dışındaki ortamlarda, uzun süre boyunca aktifliğini koruyamaz.
Fekal koliformların varlığı, genelde, kaynak sularının insan veya hayvan dışkısı ile kirlendiğini gösterir, bu kirli sular aynı zamanda diğer bakterileri, virüsleri ve hastalık yapıcı farklı mikroorganizmaları içerebilir.

Sularda oluşan bu kirlilik çıplak göz ile fark edilemez; yani fekal koliformlar suyun tadında veya görünüşünde herhangi bir değişim meydana getirmezler. İçme suyunda koliform bakteri tespit edilmesi durumunda, hemen kaynağının araştırılması, tekrar analizlerin yapılması gerekir.
 

Toplam koliform bakterilerin ve fekal koliformların bilinen kaynakları;

Tarımsal atıklar
Septik sistemlerin kanalizasyon akıntıları
 
Doğal yüzey suları infiltrasyonunun fekal atıklar ile kontamine olması, örneğin; kuyu açılacak bölgenin iyi seçilmemesi, yapımı ve onarımı sırasında kirlenmesi, bakteri ve diğer zararlı mikroorganizmaların, kaynak su eldesi sırasında suya karışmaları da riski yükseltmektedir.
 
Toplam koliform ve fekalkoliform tahlil sonuçları genellikle 100 ml’de koloni oluşturan birim cfu/100ml su şeklinde verilir.

Sağlık Bakanlığı’nın “İnsani Tüketim amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” mevzuatındafarklı su matrislerine ait mikrobiyolojik değerler verilmiştir. Bunlardan içme ve kullanma sularında mikrobiyolojik analiz sonuçları;
E.coli: 0 cfu/100ml
Enterokoklar: 0 cfu/100ml
Koliform bakteri: 0 cfu/100ml olarak verilmiştir.
 

Toplam koliform ve Fekal koliformların çevreye etkileri:

Sularda fekal koliform varlığı, suyun dışkı veya bitkisel kökenli kontaminasyonunu işaret eder, ki bu da, suyun başta hastalık oluşturan bakteriler olmak üzere, pek çok zararlı ve tehlikeli bakteri, virüs gibi parazitler ile kirliliğin olması anlamına gelir.

Bu patojenik bakteriler ile kirlenmiş olan içme suları ishal ve sindirim sistemi hastalıklarına sebep olabilirler. Bu hastalıklar çeşitlidir ve özellikle çocuklarda, bebekler de, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde yüksek oranda hayati tehlike söz konusudur. Ayrıca menenjit, septisemi, artheriosklerosis, hemolitik üremik sendrom, gibiçeşitli hastalıklara sebep olabilmektedir.

Mikrobiyolojik analizler, Fekal koliform ve toplam koliform arasındaki fark ile aklınıza takılan tüm detaylı bilgileri almak ve su analizi ile su numune alımı için müşteri temsilcinizden randevu talebinizi oluşturabilirsiniz.

Fekal koliform ve toplam koliform arasındaki fark hakkında daha detaylı bilgi talepleriniz için lütfen TEKDEZ KURUMSAL firmamızla iletişim sağlayınız. Bunun yanında su analizi talepleriniz içinde Türkiye geneli geniş servis ağımızla destek sunmaktayız.