Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Ems Yöntemi İle KoliformTayini

Ems Yöntemi İle KoliformTayini

EMS yöntemi ile koliform tayini nedir? Bu yöntemin çalışma prensibi ve uygulama alanları hakkında bilgi edinmek için rehberimize göz atın.
Koliform bakterileri çubuk şeklinde, fakültatifanaerob, spor oluşturmayan, gram negatif 35-37 °C’de laktoz fermante ederek asit ve gaz üreten sıcakkanlı hayvanların dışkılarında bolca bulunan bakterilerdir. Sulak, nemli ortamlarda, toprak ve bitkilerde de bulunurlar. Kolay kültürlenirler, dışkı kaynaklı zararlı patojenlerin de suda bulunabileceğine delalettir.
Ems yöntemi ile koliform tayini ve diğer analiz metotları hakkında aşağıda belirtilen bilgilerin okunmasını tavsiye edebiliriz. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te, koliform bakteri sayımı istenmektedir.
Mikrobiyolojik su analizlerinde toplam koliform analizleri üç aşamada belirlenmektedir;

  • Koliform grup bakteriler için En Muhtemel Sayı Tekniği (Çoklu Tüp Dilüsyon Yöntemi) ile Analiz,
  • Koliformların kesin sayısını onaylamak ve aynı anda farklı besiyerinde fekalkoliformların sayısını belirlemek için Katı Besiyerine Ekim Analiz,
  • Membran Filtrasyon Yöntemi ile Analizleri gerçekleştirilir.

TSE ve ISO’nün koliform grup mikroorganizmalarını belirlemek için kullanılan standart test metotlarına gör Konsantre bir çözeltiden seyreltik (dilüe) bir çözelti hazırlandıktan sonra ardışık bu seyreltik çözeltiden 3’er adet Lauril Sülfat Triprozbesiyerinden 1 ml ekim yapılır.
37ºC’de 24 saat inkübatörde bekletilir. Süre sonunda besiyerinde ki mikroorganizmalara varlığı pozitif sonucu verirse standart metotlara göre E.coli aranması durumunda koliform grupta olduğu gibi numunenin hazırlanıp, ardışık 5 dilüsyondan 3 adet Lauril Sülfat Triprozbesiyerine 1 ml ekim yapılır.
Tüpler 37ºC’de 24 saat, gerekirse 48 saat inkübatör cihazında bekletilir. Pozitif sonuç veren tüplerden, sıcak su banyosunda 44.5ºC’de tutulan E.Coli besiyerine ekim yapılır ve gaz oluşumu için tekrar aynı koşullarda bekletilir.
Bu sürenin sonunda gaz oluşumu olan tüplerde koliform varlığı olarak değerlendirilir. Testlerin devamında referans malzeme olan besiyerlere pozitif sonuç veren tüplerden 44.5 ºC’de ki özel besiyerlerine ekim yapılır.
Aynı şartlarda bu sefer 48 saat sonra indol testi yapılır. İndol testi sonunda pozitif reaksiyon veren tüpler e.coli, negatif reaksiyon veren tüpler ise E.coli dışındaki diğer koliformlar olarak değerlendirilir.
Bu analiz Koliform grubu organizmalar sadece insan bağırsağında değil aynı zamanda kümes ve çiftlik hayvanları ile kedi ve köpek gibi sıcakkanlı hayvanların sindirim sistemlerinde de bulunurlar.
Bu sebepten ötürü akarsu, göl/göletlerde yüksek koliform konsantrasyon varlığı, insanlardan değil, hayvanlardan ileriye gelen bir kirlenmenin de sebebi olabilmektedir. Hayvan ve insan kaynaklı kirlenmeyi birbirinden ayırabilmek için koliform ve streptokok grubu mikroorganizmaların sayıları arasındaki oranın insan ve hayvanlarda önemli şekilde farklı olmasından faydalanılmaktadır.
Fekalkoliform/fekal streptokok oranı evcil hayvanlarda 1,0’dan küçük olduğunda insanlarda bu değer 4,0’dan büyüktür.
Koliform mikroorganizmalar su numunesi içerisinde uniform olarak dağılmış olmadıklarından bunların belirli bir hacim içerisine isabet eden sayılarını bulmak bir istatistik ve ihtimallidir. Az sayıda analiz yapmak, dolayısıyla az bir numune kısmı ile çalışmak doğru sonuçlar veremeyebilir.
Şöyle ki; burada kullanılan tüpe ekimi yapılan numune kısmı oldukça küçük olup bu tekniğin prensibi, numuneyi seyreltmek suretiyle müthiş küçük kısımlara ayırmaktır. Numune hacmi ne kadar küçük olursa bakteri ihtiva etme ihtimali o kadar seyrektir.
Ems yöntemi ile koliform tayini, E. colibakterisi için yapılan tüm standart analiz metotları,koliform grup aranmasına yöneliktir. Genel olarak koliform grup veya fekal koliform grup bakteriler sayımlarında en muhtemel sayı yöntemi (EMS) kullanılmaktadır. Bu yöntem üç adımda uygulanmaktadır.

Bu Standartın Gerekliliği:

Bu standart, sıvı besiyerine yapılan ekimlerde öncelikle 37ºC’de, ardından 44 ºC’deinkübasyondan sonra en muhtemel sayınınbulunması ve hesaplanması, muhtemel escherichiacoli bakterisinin tespit edilmesi sayımına yönelik esasları kapsamaktadır.
Ems yöntemi İle koliform tayini, tüp dilüsyon yönteminin geliştirilmiş şeklidir.
Bu yöntemde, materyalden standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan uygun sıvı besiyerlerine ekim yapıldıktan sonra bakteri çoğalmalarına bakılır ve sayı hesaplanır.

Ems yöntemi ile koliform tayini, tüp dilüsyon yönteminin bir modifikasyonudur. Özellikle 1 gramda 10’dan saha az organizma içeren gıdaların mikrobiyal analizinde kullanılır. Çok fazla sayıda mikroorganizma içeren gıdalarda EMS yöntemi ile koliform tayini ile sayım, eğer zorunluluk yok ise önerilmemektedir.

Test edilecek numuneler gıda ,toz veya granüler yapıda ise veya kimyasına zarar vermeden basit bir şekilde toz veya granül hale getirilebiliyorsa (büskivi, baharat vb.), aseptik olarak tartılan 1 gram örnek doğrudan 10’ar ml besiyerlerine ekim yapılır.
Eğer numune 1 gram olarak tartılamayacak formda ise standart 10 gram ve 90 ml şeklinde homojenize edilir. Hazırlanan bu homojen çözeltiden 10 ml hacimde alındığında orijinal örnekten 1 gram alınmış gibi olur.
Tüplerin pozitif ya da negatif olarak değerlendirilmesi, analiz edilecek mikroorganizma ve buna bağlı olarak kullanılan besiyerlere göre farklılık göstermektedir.
Tüplerin değerlendirilmesi basit olarak besiyerde bulanıklık göstergesi, tüplerde gaz birikmesi, pıhtılaşma partikül oluşumu, besiyerlerde renk değişimi gibi reaksiyonlar gözlemlenir. Analizlerde bu tarz reaksiyonlar analiz değişikliğine gidilir.
Sularda mikrobiyolojik analizlersteril kaplara alınmalıdır ve yetkili numune alma personelleri ile yapılmalıdır.
Mikrobiyolojik su analiz yöntemlerinden olan ems yöntemi ile koliform tayini ile ilgili hizmetlerimiz için bilgi alabilir, TEKDEZ KURUMSAL müşteri temsilcinizden su numunelerinin alımıyla ilgili randevu alabilirsiniz.
Bunun dışında su sebillerinizden ya da su deponuzda olası tespit edilecek koliform bakterisinin dezenfekte edilmesi içinde, firmamızdan temizlik ve dezenfeksiyon randevusu oluşturabilirsiniz.