Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Atık Su Analizi Nelerdir? Nasıl Yapılır?

Atık Su Analizi Nelerdir? Nasıl Yapılır?

Ev, iş yerleri, fabrika ve kurumlar gibi yerlerde kullanıldıktan sonra arta kalan yani boşaltılan sular, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş sular dışında, maden ocakları.  

 

Bunun dışında cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular, sokaklar, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzey altı akışa dönüşmesi sonucunda gelen atık suların analizi büyük önem taşımaktadır. 

Atık su analizi nasıl yapılır hakkında daha detaylı bilgi paylaşımı yapabiliriz.

 

Atık su analizi, çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve su kalitesinin belirlenmesi için önemli bir adımdır. Atık su analizi nasıl yapılır, hangi adımları içerir ve önemli noktaları nelerdir hakkında detaylı bilgi aktarımında bulunacağız. Atık su örneklerinin alınması, analiz yöntemleri ve sonuçların yorumlanması firmamızın rutin işlevleri arasında bulunmaktadır.

 

 

Atık Su Çeşitleri Nelerdir?

 • Evsel Atıksu
 • Siyah Su
 • Gri Su
 • Endüstriyel Atıksu
 • Soğutma Suyu
 • Temizlik İşlemlerinde Oluşan Atıksu
 • Endüstriyel Üretimde Prosesten Gelen Atıksu

 

Alınan her bir numune için, numune şişesi veya kabı üzerinde gerekli açıklamaların yazılacağı bir etiket hazırlanıp yapıştırılır. Etiketlerde;

Numune Alma Yeri: Numunenin arıtma, göl, dere vb. nereden alındığı ifade eder.

Numunenin hangi bölgeden alındığı (arıtma çıkışı, yüzey, derinden vb.)

Numunenin Cinsi: Deniz, atık su, göl vb.

Numuneyi Alan: Yetkili laboratuvar personeli, il müdürlükleri, firma ve kurum/kuruluşu ifade eder.

Numune Alma Tarihi/Saati: Numunenin alındığı tarih ve saati not edilir, tutanak ile aynı olmalıdır.

 

Numune alma tutanağı numune alma sırasında doldurulmalı, kaşe ve imzalanmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Çevre Referans Laboratuvarı Numune Alma Tutanağında verilen, numunenin alındığı yer, tarih, saat, alınış şekli, arazide ölçülen parametreler, koordinatlar, hava sıcaklığı ve durumu, alınış amacı, şahit numunenin istenip istenmediği hususlarını içerecek şekilde düzenlenir.

Tüm numune alımlarında bu tutanak kullanılır.

Tutanak ile birlikte getirilen atık su numuneleri kayıt altına alındıktan sonra derhal analize alınmalıdır.

Atık sularda 3 ana başlık altında analiz parametreleri vardır;

Fiziksel Su Analizi Parametreleri

Fiziksel su analizi parametrelerinin bazıları şunlardır: sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, oksijen doygunluğu, ışık geçirgenliği, renk, koku gibi suyun fiziksel bilgilerini saptamak amacıyla yapılan analizlerdir. Çeşitli markalarda ve tiplerde multimetreler ile ph, iletkenlik, çözünmüş oksijen tayinleri numune alma noktasında veya laboratuvarlarda kısa sürede ölçülür.

Fiziksel görünümü de kontrol edilip rapor edilir.

Kimyasal Su Analizi Parametreleri

Fazla sayıda kimyasal su analizi parametreleri vardır. İstenilen talep doğrultusunda bakılacak parametreler seçilir ve su analizi gerçekleştirilir. Su analiz parametreleri genel olarak organik ve inorganik şeklinde ayrılır.

Bazı organik kimyasal su analiz parametreleri şunlardır:

 • Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ)

Organik madde ihtiva eden sularda, suların oksijen ihtiyacı BOİ5, karbonlu maddelerin, tamamen karbondioksite dönüşmesine kadar artar. Çeşitli kimyasallar kullanarak su numuneleri şartlandırılır, inkübatörde, karanlıkta, 20°C’de, teorik olarak sonsuz, pratik olarak yaklaşık5 günlük sürenin sonunda, bütün karbonlu maddeler ayrışır. Organik maddenin mikroorganizmalar tarafından parçalanması sırasında tüketilen oksijen miktarı suyun biyolojik oksijen ihtiyacına eşittir.

 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

Evsel ve endüstriyel atık sularda organik kirlilik derecesini belirlemek için kullanılan önemli volumetrik analiz parametrelerinden birisidir. Testte oksijen yerine yüksek oksitleyici özellikte oksitleme reaktifleri kullanılır.

Oksidasyonun hızlandırılması ve tamamlanması için kuvvetli asidik ve yükseltilmiş sıcaklık tablalarında, katalizörlerin de eklenmesi sonucu reaksiyon gerçekleştirilir. Atık su numunesinin kuvvetli asit ortamında kuvvetli bir yükselt genile ısıtıcı bloklardac2 saat kaynatılarak, yükseltgenmesi sonunda fazla yükseltgenin standart indirgen madde çözeltisiile tayin edilir.

 • Toplam Organik Karbon (TOK)

Su numunesindeki karbon miktarını belirleyen bir analiz parametresidir. Su numunesi 900-1000°C de saf oksijen gazı ile oksitlenir, yanma aşamasında bir katalizör kullanılır. Yanma ürünleri karbondioksit ve su buharıdır. Su buharı yoğunlaşarak ayrılır. Karbondioksit gazı infraredanalizörüne gönderilir, ölçülen karbondioksit miktarından atık su içinde ki karbon miktarı belirlenir.

 • Teorik Oksijen İhtiyacı (TeOİ)

Atık sular da bulunan karbonhidratlar, yağlar, proteinler ve bunların ayrışma ürünleri organik madde olarak karbon, hidrojen, oksijen ve azottan meydana gelir. Numunenin kimyasal formülü hakkında bilgi var ise, içerisindeki karbonun oksitlenmesi için gerekli oksijen miktarı bulunabilir.

 • Toplam oksijen ihtiyacı (TOİ)

Toplam oksijen ihtiyacı analizleri, numuneyi platinle katalizlenen bir yanma odacığında kararlı son ürünlere dönüştürmeyi ve bu esnada sarf edilen oksijen miktarını bulmayı hedef alır.

Bazı inorganik kimyasal su analiz parametreleri şunlardır:

 • Alkalinite Tayini; sulardaki karbonat ve bikarbonat miktarlarını titrimetrik metotla belirlenmesi.
 • Metal Tayini; Atık sularda toplam metal analizi isteniyorsa, mikrodalga cihazında veya nitrik asitle özütleme yapılarak entrümantel cihazlarda okumalar gerçekleştirilir.
 • Sülfat, Nitrat, Nitrat Azotu, Nitrit, Nitrit Azotu, Florür Tayinleri; atık suları bu tayinlere hazırlamak için önceden kimyasal reaktifler eklenerek bekletilir ve standart metotlarda belirtilen spektrofotometreyi istenilen dalga boyunda okutarak analizleri gerçekleştirilir.

Mikrobiyolojik Su Analizi Parametreleri

Mikrobiyolojik parametrelerin bazıları da şu şekildedir: 

Escherichiacoli, stafilokoklar, fekalkoliform, toplam koliform, legionella gibi aerob bakteriler ve Clostiridia gibi anaerob bakteri analizleri halk sağlığı açısından önem teşkil etmektedir.

Tüm atık sularda yapılan analizlerin güvenirliği, doğruluğu için akredite kuruluşlarda yapılan analizler halk sağlığı korunması açısından sıklıkla yinelenmelidir. Analiz raporları sonucunda gerekli önlemler alınmalı, olumsuz sonuçlar doğrultusunda proses değişikliği, iyileştirme vb. işlemler için duyarlı olunmalıdır.

Firma müşteri temsilcinizi arayarak Atık su analizi nasıl yapılır konusu hakkında daha detaylı bilgi talep edebilirsiniz. Arık su analizi su numunesi alımı ve sonuçlandırılması hizmetlerinde Tekdez Kurumsal firmamızdan profesyonel destek alabilirsiniz.