Telefon Yol Tarifi WhatsApp

Akreditasyon Nedir? Akredite Su Analizi Nasıl Yapılır?

Akreditasyon Nedir? Akredite Su Analizi Nasıl Yapılır?

Akreditasyon; Tüm dünyada kabul görmüş standartlara uygun olarak ürünün, laboratuvarlardaki analizlerin, kalibrasyon vb. hizmetlerin değerlendirilmesi, yeterliliğinin tasdiklenmesi ve düzenli periyotlarda denetlenmesidir. Bu bağlamda kalite belgesi veren kuruluşlar içinde ISO 17021 standardına uygun olarak düzeneğini kuran ve uzman personeli ile belgelendirme hizmeti sunan kuruluşlar içinde akreditasyon büyük önem taşımaktadır.

 

Akredite su analizi hizmeti, suyun kalitesini ve uygunluğunu değerlendirmek için önemlidir. Sayfamızda, akredite su analizi nasıl yapılır sürecini adım adım anlatıyoruz. Örnek süreçler ve analiz yöntemleri hakkında bilgi edinerek, suyunuzun güvenliğini sağlayabilirsiniz.

 

Akredite su analizleri, akreditasyon sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan laboratuvarlarca, yetkili personelleri vasıtası ile su örnekleri steril kaplarda, alınıp mühürlenerek veya şartlı kabul olarak kargo ile laboratuvarlara ulaştırılır.

Akredite su analizi nasıl yapılır hakkında detay belirtmek gerekir ise.

 

Akredite Su Analizi Nasıl Yapılır?

 

Akredite laboratuvarlarda su analizleri; çeşitli su matrislerinde, (evsel, endüstriyel, kentsel, atık su, havuz ve deniz suyu vb.) niteliklerine göre uygun olan standartlar içeriğinde kabul görmüş veya ihtiyaç duyulduğunda işletme içi metotlardan, valide olmuş personeller tarafından tahlilleri gerçekleştirilir.

 

Sularda elzem Fiziksel ve Kimyasal analiz prosedürleri;

 

Toplam Çözünmüş Madde: Bir su numunesinde bulunan moleküler, iyonize edilmiş veya mikro-partiküler, süspansiyon halinde bulunan inorganik ve organik bileşiklerin kombine içeriğinin bir ölçüsüdür.

İletkenlik:Sulardaki çözünmüş minerallerin meydana getirdiği elektrik iletkenliğini gösteren bu değere “Kondüktivite” de denir. Suların içerisinde çözünmüş mineral olmayan, yani saf su elektriği iletmez ve iletkenliği ölçülemez. İletkenlik sonucu MikroSiemens/cm (microS/cm) birimi ile ölçülür. 

pH Değeri
: Protonlanmış hidrojen olarak ifade edilen değer içme kullanım sularında nötr olarak gözlemlenmelidir.

Sertlik: Kalsiyum ve Magnezyum mineralleri suyun sertliğini oluşturan minerallerdir ve (evler dahil) hiçbir proseste istenmezler.

Klorür:İçme sularında klorür iyonlarının miktarısağlıklı su için bir göstergedir. Pek çok içme suyunda klorür miktarı 30 mg/lt’yi geçmemektedir. Bundan dolayı klorür konsantrasyonu 250 mg/lt’ i geçmemelidir. Bu değerin aşılması halinde sağlık tehlikesi bulunmasa bile tat bakımından su içilemez hale gelir.

Nitrat (NO3) ve Nitrit (NO2):Azotlu bileşik olanNitrat (NO3), yönetmeliklerde 50 mg/lt seviyeye kadar izin verilir. Azotun, dolayısıyla nitritin bir diğer olumsuz etkisi de nitrifikasyon sebebi ile sularda ötrofikasyonlara sebep olmasıdır.

Alkalinite:Bir suyun alkalinitesi, sudaki asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Toplam Alkalinite genellikle “mg/L CaCO3 cinsinden” ifade edilir.

Demir, Mangan ve Alüminyum: Suyun tadını en çok bozan minerallerdir. Özellikle içme kullanım sularında demir ve mangan konsantrasyonunun yüksek olması birçok mikroorganizmalara besin kaynağı olmakta ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri bulunmaktadır.

 

Koku: içme kullanma sularında hiçbir koku olmaması gerekir ve suda arıtma sonrasına hiç koku kalmamalıdır.

 

Renk: Sulardaki renk çözünmüş halde bulunan maddelerin meydana getirdiği organik kaynaklı “gerçek renk” (truecolor) olabileceği gibi, özellikle yüzey sularında çökebilen veya kolloidal askı maddelerden oluşan “görünen renk” (apparentcolor) de olabilmektedir.

 

Sularda renk değerlerinin belirlenebilmesi için akredite su analiz laboratuvarlarında genellikle spektrofotometrikplatin kobalt analiz prosedürü kullanılmaktadır.

 

 

Sulardaki bazı Tat ve Koku Sebepleri;

Sularda nahoş tat ve koku doğuran etmenler sayısız olmakla birlikte, en yaygınları aşağıda gruplandırılmıştır:

 

  • Organik ürünler
  • Canlı organizma etkinlikleri
  • Fenol vb endüstriyel atık kirlilikleri
  • Artık klor
  • Yüksek mineral derişimi

 

Mikrobiyolojik muayeneler numune alma ekipleri tarafından kullanılan steril tiyosülfat içerikli kaplarla, numune alma standartları gerekliliğine uyularak alınan su numunelerinde patojen mikroorganizma varlığının araştırılması için yapılan analizlerdir. 

 

 

Sularda Bir Takım Mikrobiyolojik ölçütler;

 

Parametre                                  Sınır Değer

Escherichia (E.Coli)                    0/250 ml

Enterecoc                                    0/250 ml

Pseudomonasaeruginosa.       0/250 ml

 

Mikrobiyolojik Kültür

Rutin su analizlerinde mikrobiyolojik kültür yöntemleri indikatör bakteriler( Koliform bakteriler, Enterobacteriaceae, escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, Serratia, Yersinia, Hafnia) için kullanılmaktadır ve başlıca 3 analiz türü mevcuttur:

Dökme / yayma plak yöntemi:Toplam koloni sayımı için kullanılır. Belirli bir hacimdeki numunenin, agar gibi genel üretici tarzda agarlı bir besi yerine aşılama veya üzerine yayma ile aerobik inkübasyonu sonucunda oluşan kolonilerin sayılması yöntemidir.

 

Çoklu Tüp – En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi:Sıvı besi yeri içeren tüplere, farklı konsantrasyonlarda 3 kere su numune ekimi yapılarak, üreme olan tüplerin sayılması yöntemidir. Filtrasyon yapılamayacak kadar kesif partiküllü ve bulanık sularda veya gıda analizlerinde kullanılmaktadır.

 

MembranFiltrasyon Yöntemi: Tayin edilecek numunelerin, piyasada selüloz yapıda bulunan membran filtreden, vakum pompası yardımı ile süzülmesi esasına dayalı bir yöntemdir. 

Akredite su analizi, Türkiye akreditasyon kurumu tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlara ulaşan su numunelerinin, numune kabulü yapıldıktan sonra su analizleri tamamlanır, numune kabul ve raporlama personeli tarafından rapor edildikten sonra değerli müşterilerimize yorumlanarak sunulur.

 

Akredite su analizi nasıl yapılır hakkında daha detaylı bilgi için Tekdez Kurumsal müşteri temsilcinizi arayabilir ya da firmamızdan su analizi alınması yönünde randevu oluşturabilirsiniz.